[Forsvarsministeriet] – Svar til historie i Jyllands-Posten om F-35-støj 

Forsvarsministeriet har sendt skriftligt svar til
Jyllands-Posten, som kan læses i sin fulde længde her.

17-03-2018 – kl. 23:51

Jyllands-Posten bringer søndag den 18. marts en historie om
støjen fra Forsvarets kommende F-35-fly.

Nyt Kampfly Program under Forsvarsministeriets Materiel-
og Indkøbsstyrelse har sendt følgende faktuelle svar til
Jyllands-Posten:
 
”Som en del af typevalgsprocessen blev der i 2015 udarbejdet
støjrapporter for de deltagende kampflykandidater.
Støjrapporterne havde alene til formål at sammenligne
støjbelastningen for de deltagende kandidater. Det vil sige at
forudsætningerne for de tre støjrapporter, og herunder også de
valgte beregningspunkter, blev valgt ud fra, at de skulle
understøtte det bedst mulige sammenligningsgrundlag i en
typevalgsproces. Formålet med den refererede støjrapport fra
2015 var således ikke at understøtte en egentlig implementering
af hvert af de tre fly, idet støjberegninger i den henseende
afhænger af en række faktorer, herunder det endelige
operationskoncept for flyene, som først ville blive fastlagt
efter et valg af typen af kampfly.
 
Til støjrapporterne i 2015 blev udvalgt 17 beregningspunkter,
som repræsenterede boligområder og enkelte boliger som spredt
bebyggelse i det åbne land. Beregningspunkterne lå inden for 20
km fra banen for at give et indtryk af, hvor hurtigt støjens
maksimalværdi ændrede sig med afstanden fra banen. Som et
resultat af støjrapporten fremkom en række støjzoner rundt om
flyvestationen. Alle de 41 boliger, som I refererer til i jeres
henvendelse, var således repræsenteret i støjzonerne, uagtet at
de enkelte adresser på listen ikke udgjorde deciderede
beregningspunkter.
 
Rapporterne viste, at alle kandidater støjede mere end de
danske F-16, og at F-35 var den af kandidaterne, der havde den
mindste samlede støjbelastning.
 
De igangværende støjberegninger har derimod til formål at
understøtte selve implementeringen af den valgte flykandidat,
F-35. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at der i de nuværende
beregninger forventeligt medtages over 200 beregningspunkter,
hvor der i støjrapporterne blev medtaget 17 beregningspunkter.
I de igangværende støjberegninger for henholdsvis F-16 og F-35
har Forsvarsministeriet defineret et beregningsområde på op til
20 km fra startbanen i dens længderetning og op til 10 km på
tværs af startbanens længderetning. De konkrete
beregningspunkter (adresser) er valgt ud fra de vedtagne
kommunalplanrammer og er hentet fra kort.plansystem.dk, som er
et system, der indeholder alle planforslag og vedtagne planer
efter planloven
 
Adresserne i det definerede område (op til 20 km fra startbanen
og op til 10 km på tværs af startbanen) er inddelt i en række
områdetyper (fx boligområde, blandet bolig og erhverv).
Inddelingen skyldes, at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for støj varierer alt efter, hvilken områdetype
der er tale om.
 
Hvad angår boligområder, er det ikke alle adresser, som
medtages som beregningspunkter. Fx er der ved villakvarterer
kun medtaget de adresser, som ligger tættest på flyvestationen.
Adresser, der ikke ligger i et af de definerede områder i
kort.plansystem.dk, betragtes i de fleste tilfælde som
beliggende i spredt bebyggelse i det åbne land. Her er den
vejledende grænseværdi for støj 60 dB. Det er tilstræbt også at
medtage beregningspunkter, der ligger lige udenfor
støjkonturerne, således at alle relevante adresser medtages. I
de nye beregningspunkter indgår ligeledes størstedelen af
adresserne fra listen over særligt støjplagede boliger, som I
referer til i jeres henvendelse.
 
Støjrapporterne fra 2015 og de igangværende støjberegninger har
således to forskellige formål, hvilket som beskrevet ovenfor
har indflydelse på valget af beregningspunkter.”

 

Læs mere/ Kilde

Translate:

Modtag vores nyhedsbrev

Translate »
/* ]]> */